Ceník

 CHALUPA HOŠTÁKY

Pronájem objektu na týden - letní sezóna (1. 5. do 31. 8.)* 

28 800 Kč 

Pronájem objektu na týden - zimní sezóna (1. 9. do 30. 4.)

23 000 Kč 

Pronájem objektu na víkend - letní sezóna (1. 5. do 31. 8.)*

17 000 Kč

Pronájem objektu na víkend - zimní sezóna (1. 9. do 30. 4)

14900 Kč

Dlouhodobější pobyt

 Dohodou 

* v období letních prázdnin upřednostňujeme týdenní pobyty

                                                       Sváteční pobyty

Velikonoce (Pá, So, Ne, Po)

30 000 Kč

Vánoce (23. 12., 24. 12., 25. 12., 26. 12.) 

30 000 Kč

Silvestr (30. 12. 31. 12. 1. 1.) 

30 000 Kč

                                                             Ostatní služby

Sauna bez osušek                                     

v ceně objektu 

Vinný sklep užívání

v ceně objektu 

Finský sud s ohřevem / dřevo v ceně/

v ceně objektu

Nápoje ve vinném sklepě

dle nápojového lístku 

Výčepní zařízení / den

V případě půjčení chladícího a výčepního zařízení na delší dobu cena dohodou

350 Kč

Úklid chalupy po dohodě předem

2500 Kč

Energie- voda, elektrika, plyn

dle spotřeby

Všeobecné podmínky

Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek.

Smluvní vztah vzniká na základě zaslané objednávky pobytu s údaji o objednateli (jméno, adresa), počtu osob, termínu a dohodnuté ceně, doručené pronajímateli a potvrzené pronajímatelem. Podpisem a zasláním objednávky, ale i ubytovací smlouvy při nástupu, stvrzuje objednatel znalost s těmito všeobecnými podmínkami.

Nástup do objektu je vždy v den nástupumezi 15:00 a 16:00 hodinou(jiný čas pouze po dohodě), uvolnění objektu -odjezd v den ukončení do 10:00 dopoledne. Při nástupu předá pronajímatel nájemci rekreační objekt/ubytovací jednotku a inventář v uklizeném stavu. Pronajímatel si vyhrazuje právo ubytovat nájemce v náhradní ubytovací jednotce v odpovídající kvalitě a s odpovídajícím počtem lůžek, pokud k tomu nastanou provozní důvody. Po kontrole objektu budou nájemci předány klíče od objektu,
zaznačeny stavy el. hodin, stavu vodoměru a plynoměru. Pronajímatel má právo při předání objektu na opis identifikačních údajů nájemce. Při odchodu pronajímatel s nájemcem zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře a převezme klíče od objektu.

Objekt (ubytovací jednotka) je určena maximálně pro ubytování určeného počtu osob dle ubytovací smlouvy a popisu jednotlivých ubytovacích jednotek zveřejněného na webových stránkách.

Cena pronájmu je stanovena dle sezóny aktuálním ceníkem, zveřejněným na webových stránkách nebo smluvně, a potvrzena v objednávce.

Platba:do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky pobytu pronajímatelem je nutno uhradit zálohu ve výši 50 %celkové ceny pronájmu Kč buď na účet pronajímatele uvedený v potvrzení objednávky nebo složenkou na adresu pronajímatele uvedenou v objednávce.Při nesložení zálohy na pobyt ve výše uvedeném termínu a ve smluvní výši tedy 50 % z ceny pobytu, smluvní vztah zaniká a je považován za zrušený ze strany nájemce. Případná dílčí záloha podléhá stornovacím podmínkám. Pronajímatel je v tomto případě oprávněn nabízet termín k dalšímu pronájmu.Při nástupu na pobyt po převzetí nemovitosti nájemce předá zbylou částku za pronájem ubytovací jednotky v hotovosti správci objektu. Jemu se také skládá vratná kauce ve výši 5 000 Kč.

Stornovací podmínky:

Zrušení pobytu ze strany nájemce -storno poplatek:

 • více než 30 dnů před nástupem - 35 % z celkové ceny pobytu
 • 30 a méně dnů před nástupem - 50 % z celkové ceny pobytu

Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele -vyšší moc, porucha objektu atd., budou do pěti dnů vráceny všechny zaplacené poplatky nájemcem pronajímateli.

Povinnosti nájemce:

 • Řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele, což potvrzuje podepsáním ubytovací smlouvy.
 • Obeznámit se s obsluhou objektu.
 • Vyvarovat se jednání, které by vedli k poškození objektu či zařízení.
 • Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).
 • Nájemce plně zodpovídá vůči pronajímateli za škody, které vznikly jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče - 1000 Kč).
 • Vyvarovat se činnosti která by nadměrně obtěžovala okolí, dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 6:00 hodinou.
 • Povinností nájemce je po skončení pobytu v rekreačním objektu, předat objekt v uklizeném stavu, jako při přebrání objektu, nebo lze sjednat úklid při nástupu pobytu. Je nutné po ukončení pobytu vyvléct povlečení, umýt nádobí, vytřít podlahu v objektu, letní kuchyni a stodole. Vyčistit gril. Pokud nebude úklid proveden, bude se pronajímatel účtovat úklid dle aktuálního ceníku.
 • Povinnost úhrady spotřebované elektrické energie dle skutečné spotřeby dle elektroměru, vodoměr a plynoměru.
 • Nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod., po celou dobu trvání pobytu, Pronajímatel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu.
 • Nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a nájemní smlouvou.
 • Nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na telefonní číslo +420 602 751 306, nebo na adresu ubytovatele.
 • V objektu je přísný zákaz kouření.

Povinnost pronajímatele:

 • Umožnit nájemci využití objektu po dobu sjednanou. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
 • Pronajímatel je povinen poskytnou vše, co zahrnuje cena pobytu. Pokud vznikne ze stran nabízeného objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek nájemce, má pronajímatel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil. Eventuálně dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu úměrné danému stavu.

Nedodržení smluvních podmínekze stran nájemce zejména bodu 7. písmene j) může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

10· Pes ani jiné zvíře není povoleno.

11. Další podmínky lze domluvit přímo na místě mezi nájemcem a pronajímatelem